Stamboom – privacy verklaring

Privacy verklaring – niApps – Ni Holding B.V.

Ni Holding B.V. respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Ni Holding B.V. gevestigd te Merelhoven 337, 2902 KE Capelle aan den IJssel, Kvk-nummer: 27178622.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die met de Stamboom app worden vastgelegd worden enkel en alleen opgeslagen op de iPhone of iPad van de gebruiker. Deze gegevens worden niet verzameld door Ni Holding B.V.

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Alle gegevens die met de Stamboom app worden ingevoerd worden enkel en alleen op de iPhone of iPad opgeslagen. Deze gegevens worden met niemand gedeeld, ook niet met Ni Holding B.V.

Artikel 3 – Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die worden ingevoerd worden door de Stamboom app worden gebruikt om uw stamboom vast te leggen.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen geregistreerd en bewaard op uw iPhone.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@niapps.com

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen
U krijgt geen commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder.
Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
Door de beheerder worden geen gegevens verzameld en derhalve is dit artikel niet van toepassing.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Nico Jansen, info@niapps.com

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 12 oktober 2018 tot nader order.